Beijing Wangfujing / 北京王府井

The principal shopping street in Beijing can’t compare with Shanghai’s Nanjinglu or Tianjin’s Binjiangdao, but it still has its charms.